İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü
 
 
Ülkemizde 1960 sonrasında planlı kalkınma dönemine geçilmesi ve bu amaçla Devlet Planlama Teşkilatı kurulması, Ülke için yeni bir model olan planlı kalkınma sistemini il düzeyinde de işlevsel hale getirilmesini zorunlu kılmıştır. Bu kapsamda, ilk olarak 1963 yılında Valiliklerde “Planlama Bürosu” kurulmuştur. Bu bürolar İl Koordinasyon Kurullarının sekretaryasını yürütmüştür.
 
1970 yılında ise Valiliklerde "İl Koordinasyon Kurulu Sekreterlik Büroları" oluşturulmuştur.
 
28 Aralık 1977 tarih ve 16153 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Valilik ve Kaymakamlık Büroları Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği"nde Valiliklerde “İl Planlama Bürosu” kurulması öngörülmüştür.
 
Merkez Teşkilatı olarak İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü 26.07.1979 tarihli Bakan Onayı ile kurulmuştur.
 
13 Kasım 1981 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Yönetmeliğin 6. maddesinde “İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü” Genel Müdürlüğün İl Kuruluşu olarak düzenlenmiştir.
 
Ancak, 13.12.1983 tarih ve 174 sayılı KHK, 27.09.1984 tarih ve 3046 sayılı Kanun ile APK Başkanlıklarına dönüştürülmüştür. İl müdürlükleri ile olan bağ kesilmiştir.
 
İPKM’ler 1988 yılında çıkarılan “İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği” gereğince yeniden düzenlenmiştir.
 
Ayrıca 21 Şubat 1991 tarihinde Bakanlık onayıyla yürürlüğe giren “İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlükleri Görev ve Çalışma Yönergesi” ile Müdürlüğün görevleri ayrıntılı olarak belirlenmiştir.
Dupnisa Mağarası
 
Longozlar