Yabancı sermaye şirketlerinin taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı ayni hak edinimi
 
2644 sayılı Tapu Kanununun 36 ncı maddesi kapsamında yer alan şirketlerin ve bu şirketlerin Türkiye’deki iştiraklerinin, Türkiye’de taşınmaz mülkiyeti ve sınırlı aynî hak edinimine ve kullanımına ilişkin işlemler, 16 Ağustos 2012 tarihli Resmi Gazetede Yayımlanan “2644 Sayılı Tapu Kanunun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Ayni Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik”e göre yürütülmektedir.
 
Bu Yönetmelik kapsamında yapılacak işlemlerde müracaatçıdan mülkiyet edinimi ve sınırlı ayni hak ediniminde farklı belgeler talep edilmektedir.
 
Mülkiyeti Ediniminde İstenen Belgeler
 
1. Başvuru dilekçesi: Mülkiyeti edinilmek istenilen taşınmazın tapu bilgileri, edinme-kullanma amacı, şirketin açık adresi, vergi dairesi ve no.su telefon gibi bilgiler dilekçede belirtilir. Dilekçe firmayı temsile yetkili kişi / kişiler tarafından imzalanır. (Dilekçe örneği için tıklayınız)
 
2. Tapu Müdürlüğünden alınacak taşınmazın tapu örneği ile Kadastro Müdürlüğünden alınacak taşınmaza ilişkin koordinatlı çap örneği.
 
3. Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen ana faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri. (Taahhütname örneği için tıklayanız)
 
4. Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösterir yetki belgesi (Kayıtlı olunan ticaret sicil memurluğundan alınacak).
 
5. Şirket hisselerinin borsada işlem görmemesi halinde, yabancı ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve şirketteki ortaklık oranlarını içeren şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden son bir ay içinde alınan mevcut durumu gösteren belge
 
6. Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi halinde; borsada işlem gören hisselerden şirket sermayesinin % 10’una veya daha fazlasına sahip yabancı yatırımcılar ile borsada işlem görmeyen hisselere sahip olan yabancı yatırımcıların isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden alınan mevcut durumu gösteren belge.
 
7. Yabancı yatırımcıların, ortaklık oranının % 50’nin altında olmakla birlikte, yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde, şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden onaylı ana sözleşme örneği.
 
8. İştirakin taşınmaz edinimi başvurusunda bulunması halinde; İştirakle ilgili 1, 2, 3 ve 4. belgelerin yanı sıra, yabancı yatırımcıya / yatırımcılara ulaşıncaya kadar iştirakin ortaklarının isimlerini veya unvanlarını, tabiiyetlerini ve ortaklık oranlarını içeren belge / belgeler de şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğünden veya Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.’nden alınan mevcut durumu gösteren belge (son bir ay içinde alınmalıdır).
 
9. Şirket ortakları arasında kendileri hakkındaki bilgilerin şirkete verilmemesini yazılı olarak talep eden yabancı yatırımcılar bulunması halinde, 6. maddedeki belge Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından talep tarihinden itibaren 5 gün içinde doğrudan Valiliğe gönderilir.
 
Sınırlı Aynî Hak Ediniminde İstenen Belgeler
 
 
2. Taşınmaz mülkiyetinin veya taşınmaz üzerinde sınırlı aynî hak tesisinin, şirketin ana sözleşmesinde belirtilen ana faaliyet konularını yürütmek üzere talep edildiğine ve taşınmazın bu amaçla kullanılacağına ilişkin taahhütname ile taahhütnameyi imzalayan şirket yetkilisine ait imza sirküleri, (Taahhütname örneği için tıklayınız…)
 
3. Şirketin taşınmaz tasarrufuna izinli olduğunu ve temsilcisini gösteren yetki belgesi,
 
4. Yabancı yatırımcıların, ortaklık oranının %50’nin altında olmakla birlikte, yöneticilerin çoğunluğunu atayabilme veya görevden alabilme yetkisine sahip olduğu şirketlerde, şirket merkezinin kayıtlı bulunduğu ticaret sicil müdürlüğünden onaylı ana sözleşme örneği.
 
2644 Sayılı Tapu Kanunun 36 ncı Maddesi Kapsamındaki Şirketlerin ve İştiraklerin Taşınmaz Mülkiyeti ve Sınırlı Aynı Hak Edinimine İlişkin Yönetmelik için tıklayınız
 
 
Longozlar
 
 
Longozlar